manzelstvo_webNárodný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva. Na Slovensku prebieha už štvrtýkrát  v týždni osláv sviatku sv. Valentín.

V súčasnej spoločnosti vidíme veľa zlých príkladov vzťahov a často sa ľudia vystatujú svojím sebeckým, arogantným životným štýlom. Bolo dobrou príležitosťou pripomenúť si, podporiť a obnoviť to vzácne, čím je pre každého z nás manželstvo.

Národný týždeň manželstva je teda obdobie, počas ktorého si môžeme viac všímať  a oceňovať svoje manželstvo tak, aby rástlo, rozvíjalo sa a nie upadalo. Je to čas viac hovoriť o dobrých príkladoch, fungujúcich manželstvách, ktoré prinášajú radosť, naplnenie  a bezpečie.
Poslanie a história

Zakladateľ Národného týždňa manželstva Richard Kane hovorí, že je to „dobrá príležitosť pre dobrých ľudí, aby robili dobré veci“. Chceme dať manželom príležitosť oceniť, posilniť, prehĺbiť, ale aj dať do poriadku svoje manželstvo. Cieľom Národného týždňa manželstva bolo aj propagovať a podporiť manželstvo ako vzácnu hodnotu pre moderného človeka.

Prvý raz sa Národný týždeň manželstva dostal na Slovensko v roku 2011. Celosvetová kampaň Marriage Week (http://www.marriage-weekinternational.com), ktorej je NTM súčasťou, pritom prebieha už od roku 1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku, odvtedy sa rozšírila do mnohých krajín sveta.

Momentálne sa koná v 19 manzelstvo_viac_ako_papierkrajinách: Albánsko, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Česko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Nový Zéland, Rumunsko, Slovensko, Juhoafrická republika, Švajčiarsko, Ukrajina, Veľká Británia, USA, Severné Írsko.

V rámci určených dní (10. – 16. februára 2014) pre Národný týždeň manželstva Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Liptovský Mikuláš v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou a Bratskou jednotou baptistov pripravil nasledovné podujatia.
Utorok

mkDSC08234Národný týždeň manželstva 2014Stretnutie manželských párov na starej Hodžovej fare s prednáškou manželov Staroňovcov Intimita – dôverní priatelia. Cieľom bolo porozumieť čo je intimita; pomenovať mylné predstavy o intimite; uvedomiť si čo hovorí Boh o manželskej intimite; zhodnotiť vlastné skúsenosti a zároveň hovoriť spolu o tom, čo by bolo potrebné zmeniť. Dvadsať manželských párov dostalo pekný darček, ktorý má symbolizovať ich manželskú lásku a vzájomné puto.
Streda

V evanjelickom kostole vo Vrbici sa konali Služby Božie. Sestra farárka Lýdia Kordošová na základe biblického textu z Listu Židom 10, 32-37 pripomínala vytrvalosť vo viere, láske a nádeji, ktorou sa napĺňa Božia vôľa s darom zasľúbenia. Spolu s bratom farárom Vladimírom Ferenčíkom udelili pred oltárom 9 manželským párom slovami biblických textov požehnanie. K požehnaniu prišli manželia z rôznych cirkví.
Piatok

V rímskokatolíckom kostole v Liptovskom Mikuláši sa konala svätá omša spojená s obnovou manželských sľubov.
Sobota

V priestoroch Evanjelického gymnázia Juraja Tranovského sa uskutočnilo stretnutie rodičov a detí. Spoločné hry mali byť vyjadrením radosti, zábavy, ale aj vzájomného spojiva, spoločnej komunikácie i zodpovednosti.
Nedeľa

Národný týždeň manželstva – tanečný večer

ntm_tanceV spolupráci s Liptovským tanečným centrom pre manželov bol pripravený tanečný večer. Úvodným slovom privítali prítomných manželia Kordošovci. Profesionálny pár predviedol rôzne spoločenské tance a 12 manželských párov sa učilo pravidlám etikety na tanečnom parkete a zlaďovalo svoj krok pri tanečných kreáciách. Radosť z úspechu bola odmenou pre každého.

Na záver stretnutia pozdravil prítomných primátor mesta MUDr. Alexander Slafkovský, vyjadril poďakovanie a stotožnil sa s myšlienkou dobrých aktivít nielen v kostoloch, ale aj na verejnosti a pre verejnosť a spolu s bratom farárom Vladimírom Ferenčíkom odovzdal manželským párom diplom za úspešné absolvovanie tanečného večera s prianím spoločných zohratých krokov v tanci života a biblickým povzbudením – Nech ťa neopustí láska a vernosť, priviaž si ich na hrdlo, napíš na tabuľu svojho srdca! (Príslovia 3, 3)

Aktivity Národného týždňa manželstva sa konali v rámci dobrej spolupráce, propagácie a pod záštitou mesta Liptovský Mikuláš.

Získané skúseností zo spoločných stretnutí sú dobrou predzvesťou ďalšej spolupráce i nových aktivít v budúcnosti.

Lýdia Kordošová & Vladimír Ferenčík